Privacy statement

Adviescentrum van de Graaf / A.J. van de Graaf BV is een onafhankelijk assurantiekantoor. Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen, financieringen, vermogensproducten en spaarproducten.
Voor administratieve verwerking maken wij gebruik van Vandien Service Provider B.V. en/of VSP Volmachten B.V. (onderdeel van de Voogd & Voogd Group B.V.) en van VKG Van Kampen Groep. Deze professionele financieel dienstverleners verrichten werkzaamheden namens verzekeraars. Denk hierbij aan het maken van offertes, accepteren en wijzingen van verzekeringsovereenkomsten, polissen en afhandeling van schades.

Gegevensverwerking

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, bankrekeningnummer etc. Dit gebeurt ook als u contact met ons opneemt. Adviescentrum van de Graaf houdt rekening met uw privacy en daarom worden de gegevens die wij van u hebben zo zorgvuldig mogelijk verwerkt, waarbij we de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens continue in het oog houden. Alleen persoonsgegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden voor u, zullen door ons verwerkt worden. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens juist, voldoende, relevant en nodig zijn.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het verbond van verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

In de volgende gevallen kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens:

- Als adviseur/bemiddelaar en als beheerder van de door u gesloten financiële producten

- Voor het beoordelen, accepteren en afhandelen van een aanvraag en voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst

- Om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie

- Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden

- Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Adviescentrum van de Graaf en andere financiële instellingen.

- Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Op minimaal een van de volgende gronden mogen wij uw gegevens verwerken:

- U heeft ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming gegeven (deze toestemming kunt u intrekken)

- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst

- Het is noodzakelijk voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

- Het is noodzakelijk om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen

- Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Bewaartermijn

Hoe lang wij gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. In het geval van wettelijke verplichting, of in geval van bewijsvoering bij klachten en/of juridische procedures kunnen wij gegevens langer bewaren.

Bijzondere persoonsgegevens

In bepaalde gevallen is het nodig bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Met deze persoonsgegevens gaan wij uiteraard extra zorgvuldig om. Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor het beoordelen van een aanvraag dan vragen wij hiervoor uw toestemming. Gegevens over uw gezondheid die wij gebruiken voor de afhandeling van een schadeclaim worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de uitvoering van het betreffende onderdeel van hun werk nodig hebben.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid mogen wij vragen naar een strafrechtelijk verleden. Ook deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de uitvoering van het betreffende onderdeel van hun werk nodig hebben. Gegevens over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur of seksuele geaardheid verwerken en/of bewaren wij niet.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de doeleinden beschreven onder “In de volgende gevallen kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens” kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder anderen verstaan: uw adviseur/bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars), expertisebureaus, schadeherstellers, incassobureaus, makelaars en notarissen. Als u ons toestemming geeft, kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Indien wij daar wettelijk toe verplicht worden, bijvoorbeeld door justitie of politie, zullen wij uw gegevens ook delen.

Gebruik van de website

Wij houden geen algemene bezoekersgegevens bij.

De beveiliging van uw gegevens

Uiteraard nemen wij zowel organisatorisch als technisch de benodigde maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u niet juist worden verwerkt of u wilt niet dat uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

U kunt uw vraag schriftelijk of per mail voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. U kunt binnen vier weken een reactie van ons verwachten.


Adviescentrum van de Graaf
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 7478
3280 AG Numansdorp
Email: functionarisgegevensbescherming@adviescentrum.net


Graag ontvangen wij een kopie van uw identiteitsbewijs, om zeker te zijn dat u zelf het verzoek indient. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.
Het kan voorkomen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Uiteraard proberen wij dan om samen met u een oplossing te zoeken. Als u het oneens bent met ons standpunt en de door ons voorgestelde oplossing m.b.t. het door u ingediende verzoek, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Wijzigingen

De inhoud van deze privacyverklaring kan te allen tijde door ons worden aangepast, door wijzigingen in wet- en regelgeving of veranderingen binnen ons bedrijf. De meest recente versie is dan van toepassing, zoals deze op onze website te vinden is.